Ochrana osobních údajů - Překladače Ectaco

Ochrana osobních údajů ECTACO Česka s.r.o. - Překladače Ectaco

Přejít na obsah

Ochrana osobních údajů ECTACO Česka s.r.o.

anobic stranky

ECTACO Česka s.r.o.

Ochrana osobních údajů
www.ectaco.cz, tel. 777333779Naše prohlášení.

Uvědomujeme si význam ochrany osobních údajů našich partnerů, dodavatelů a klientů, a proto při jejich shromažďování a zpracování postupujeme v souladu s nařízením EU 2016/679 (tzv. GDPR) a současně platnými právními předpisy.

Osobní údaje zpracováváme jen pro zákonné a definované účely a jen po dobu nezbytně nutnou tak, aby byly zabezpečené před neoprávněným či protiprávním zpracováním i před ztrátou, zničením nebo poškozením.
K takovému zajištění našich povinností máme certifikaci pro řízení bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2013 a zavedena vnitřní závazná pravidla.

Naše společnost – správce osobních údajů

Společnost ECTACO Česká s.r.o. jsou v souladu s nařízením EU 2016/679 (dále jen Nařízení) oprávněné zpracovávat osobní údaje za předpokladu, že dodrží výše uvedené Nařízení a platnou legislativou České republiky. Z toho vyplývá nejen povinnost přesného zpracování a ukládání osobních údajů našich partnerů v rámci vzájemných kontraktů, ale také povinnost zajistit jim přístup ke všem jejich osobním údajům.

Kontaktovat nás můžete písemně na adrese sídla naší společnosti: Bartoškova 1411/20, 140 00 Praha 4, Česká republika, nebo na zákaznické lince 774999399.

Kontaktní osoba – subjekt osobních údajů

Uzavřeme-li s naším zákazníkem nebo dodavatelem smlouvu, jsou její součástí i osobní údaje osob, které jsou smlouvou určeny jako kontaktní osoby nebo osoby s různými oprávněními pro účely plnění uzavřené smlouvy. Ve vztahu k takovým údajům jsme v pozici správce, kde právními důvody ke zpracování jsou naše oprávněné zájmy. Údaje jsou zpracovávány pro účely

 • uzavírání a plnění smluv,
 • vnitřní administrativní potřeby,
 • ochrany majetku a osob,
 • ochrany právních nároků,
 • tvorby statistik a evidencí,
 • plnění zákonných povinností.

Zpracovávané údaje a oprávnění k jejich zpracování

Naši klienti, partneři, dodavatelé a jiné osoby, s nimiž jsme ve smluvním vztahu, jsou Nařízením definováni jako Subjekty údajů, u kterých jsme my, jako Správce údajů, oprávněni tyto údaje zpracovávat.

Osobní údaj je definován jako jakákoliv informace identifikující fyzickou osobu. Netýká se tedy údajů firemních a dalších, které nelze vztáhnout ke konkrétnímu člověku, nebo údaje anonymní či agregované.

Poskytnutí osobních údajů je buď dobrovolné na základě souhlasu, nebo nezbytné v konkrétních smluvních situacích a případech pro:

 • plnění závazků z uzavřené smlouvy,
 • plnění zákonných povinností naší společnosti jako Správce (např. ke státním orgánům) a
 • zjištění našich oprávněných zájmů.

V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, existuje vždy právo souhlas odvolat. V případě oprávněného zájmu Správce existuje právo vznést námitku proti zpracování.
Podrobné dělení a kategorie osobních údajů jsou zveřejněny na oficiálních stránkách institucí, zabývajících se GDPR.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po celou dobu trvání smlouvy.
V případě udělení souhlasu jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání uděleného souhlasu nebo do jeho odvolání, maximálně však po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu.
V případě zpracování na základě oprávněného zájmu Správce jsou údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, nebo, lze-li podat námitku, která může mít za následek ukončení zpracování, do doby podání námitky.
Metadata jsou zpracováváme po dobu nezbytně nutnou. Nestanoví-li právní úprava jinak, nebo nevznikne-li oprávněná potřeba zpracovávat údaje po dobu delší (např. v případě prodlení s platbou pro účely vedení řízení), jsou provozní údaje zpracovávány po dobu 3 měsíců.

Práva Subjektu údajů

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v sekci Kontakty na našich webových stránkách.
Máte právo na

 • potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje,
 • přístup k informacím za účelem zpracování osobních údajů,
 • plánované době uložení,
 • opravu/výmaz/omezení a právo vznést námitku, nebo právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • odvolání souhlasu.

Přístup má pouze osoba, která je pro nás identifikovatelná a jejíž totožnost byla ověřena.

Správce (zpracovatelé) údajů

Osobní údaje zpřístupňujeme

 • našim zaměstnancům, kteří jsou k tomu určeni z povahy své role (zpracovatelé),
 • dodavatelům, kteří nám poskytují služby, v jejichž rámci mohou mít nahodilý přístup k osobním údajům,
 • subjektům, jímž takové oprávnění dává zákon (např. orgány státní správy) a těm, kteří si je vyžádají formálně správným a standardizovaným způsobem.

Záznam komunikace

Rozhovor při telefonickém projednávání problematiky související s obsahem kontraktu, smluvních vztahů, stížnosti či podnětu je v operátorském centru nahráván na zvukový záznam za účelem vnitřní kontroly služeb a zvyšování jejich kvality, či za účelem zajištění důkazu o transakci uskutečněné prostřednictvím telefonické služby.

Zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení vám můžeme zasílat na základě skutečnosti, že jste naším zákazníkem (uživatelem našich služeb) nebo nejste-li našim zákazníkem na základě vašeho souhlasu.

Po určitou dobu můžeme zpracovávat osobní údaje, i když s námi nejste ve smluvním vztahu, ale např. jste nám udělili souhlas se zpracováním v rámci marketingové akce nebo jste projevili zájem o to, abychom vás kontaktovali s naší nabídkou. Vaše údaje nám mohla poskytnout i třetí osoba, domnívající se, že máte zájem o naše služby, nebo nám vaše údaje předal třetí subjekt mající souhlas s takovým předáním dalšímu správci za účelem nabídky produktů a služeb.

Nejste-li našim zákazníkem a nemáte již zájem o nabídku našich služeb či produktů, můžete posílání takových nabídek jednoduše odmítnout na adrese uvedené v poslané nabídce nebo při telefonické komunikaci s námi. Zároveň nám takovou informaci můžete poslat i na adresu naší společnosti; v takovém případě je však nezbytně nutné, abyste uvedli zejména e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, na kterém vás nemáme kontaktovat a samozřejmě vaší identifikaci, aby nedošlo k případné záměně.

Pokud jste nám údaje poskytli v rámci konkrétní aktivity, prosíme, abyste primárně využili kontakt, který jsme vám sdělili při shromáždění vašich údajů.

Zasílání sdělení můžete odmítnout kdykoliv prostřednictvím výše uvedených kanálů nebo v případě e-mailů blokováním odesilatele.
Objednávky bez registrace telefonicky: +420 777333779; 774999399, e-mail: info@ectaco.cz
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________


Návrat na obsah